tel-aviv-kvinder-1.jpg

Shabbat, Jerusalem, February 2016.